Actie!

 

Voor de Stichting PensioenBehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant is de maat vol. In september 2019 startten we een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat, omdat we de Nederlandse rekenregels in strijd achten met de Europese richtlijnen.

Draagt u onze zaak een warm hart toe en

wilt u ook financieel bijdragen?

 

 

 

 

Doneer hier

 

of stort direct uw donatie op bankrekeningnummer
NL27FVLB0226878651, t.n.v.
KBO-Brabant, onder vermelding van Donatie Pensioen
procedure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodemprocedure tegen Nederlandse Staat

Stichting PensioenBehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant zijn een bodemprocedure gestart tegen de Nederlandse Staat. Wij zijn van mening dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met Europese richtlijnen, waardoor pensioenen ten onrechte al jaren niet meer geïndexeerd worden en er binnenkort zelfs (weer) gekort moet worden. De procedure wordt financieel ondersteund door de Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB), de Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers (VOHM), de Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel (VGAN), de Vereniging De Nieuwe Ambtenaar (VDNA) en vele andere organisaties en particulieren.

Het team van advocaten dat namens eisers – Stichting PensioenBehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant – optreedt bestaat uit mr. Koen Vermeulen (GMW Advocaten) en prof. mr. Hans van Meerten (Van Meerten Advocatuur).

Op 2 oktober 2019 heeft de rolzitting plaatsgevonden bij de rechtbank in Den Haag. De rechtbank heeft de Nederlandse Staat gelegenheid gegeven voor verweer uiterlijk 13 november. Op verzoek van de Staat heeft de rechter uitstel verleend tot 4 december.

Op vrijdag 27 november 2020 om 09.30 uur vond de eerste zitting plaats.

Op 10 februari 2021 deed de rechter uitspraak. Op 9 maart besloten Stichting PensioenBehoud en KBO-Brabant in hoger beroep te gaan. Lees hier het persbericht van 9 maart.

Op 13 juli 2021 is door GMW Advocaten een Memorie van grieven verstuurd aan het gerechtshof Den Haag, landsadvocaat Pels Rijcken kwam daarop namens de Staat met een Memorie van antwoord op 20 september.

De mondelinge behandeling bij het Gerechtshof Den Haag is nu vastgesteld op donderdag 21 april 2022 om 9.30 uur. De zitting vindt plaats voor drie rechters.

Waar gaat het om?
Pensioenfondsen ontvangen pensioenpremies en beleggen die. Na pensionering ontvangen werknemers het ingelegde geld, tezamen met de opbrengsten van de beleggingen als pensioen. Een rendement op die beleggingen van 2,5 à 3% per jaar is ruim voldoende om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Al jaren behalen de pensioenfondsen een rendement van meer dan 5%, waardoor het totale vermogen van alle fondsen in Nederland de afgelopen tien jaar meer dan verdubbelde tot 1.600 miljard euro. 

Een Europese richtlijn schrijft voor dat pensioenfondsen hun vermogen ‘prudent’ ofwel ‘voorzichtig’ dienen te beleggen en het is aan de individuele lidstaten om in te vullen wat ‘prudent’ inhoudt. Tot 2007 mochten onze fondsen er vanuit gaan dat ze een rendement op hun beleggingen zouden halen van 4%. De Nederlandse regering heeft in dat jaar echter bepaald dat ‘voorzichtig’ beleggen inhoudt dat er bij het bepalen van de opbrengsten van de beleggingen gedaan moet worden alsof er alleen nog maar belegd wordt in risicoloze staatsleningen. Het rendement daarop is op dit moment nagenoeg nihil en als je van deze extreem lage zogenaamde ‘rekenrente’ uit moet gaan, is dit niet genoeg om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. In werkelijkheid wordt er natuurlijk niet alleen in staatsleningen belegd, maar ook in zaken die veel meer opbrengen, zoals aandelen en onroerend goed, zodat er – zelfs de crisisjaren meegerekend – al jaren een rendement van meer dan 5% wordt gehaald. Nederland hanteert verreweg de laagste rekenrente van Europa en er is dan ook geen enkel land in Europa waar de pensioenen op basis van deze Europese richtlijn niet meer geïndexeerd worden, laat staan dat er gekort wordt.

In de rechtszaak die de twee organisaties tegen de Nederlandse Staat hebben aangespannen, wordt betoogd dat de Europese richtlijn, op basis waarvan de Staat voor de extreem lage rekenrente heeft gekozen, niet geldt voor het merendeel van de Nederlandse pensioenfondsen. De richtlijn geldt alleen voor fondsen die een gegarandeerd pensioen uitkeren en dus niet voor zogeheten CDC-/premieovereenkomsten. De meeste pensioenen zijn echter niet gegarandeerd: indexatie blijft al jaren uit, er is reeds gekort en nieuwe kortingen dreigen. Het zijn dus CDC-/premieovereenkomsten! Dit betekent dat de richtlijn en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving niet van toepassing is op de meeste Nederlandse pensioenfondsen. Wanneer de rechter dit standpunt volgt, vervalt de wettelijke basis onder de noodzaak van bevriezen en korten.

De hoofdlijnen van het op 14 juli 2020 door de Tweede Kamer aangenomen pensioenakkoord geven geen hoopvol perspectief op spoedige indexatie, noch op inhaalindexatie. 

 

Verantwoording

 

 

 

Wat gebeurt er met uw donatie?

Wanneer u doneert komt dat geld op een rekening terecht bij KBO-Brabant. KBO-Brabant is een ANBI-instelling, dus u kunt eventueel uw donatie als aftrekpost opgeven bij uw belastingaangifte. Het gedoneerde geld wordt uitsluitend bestemd voor deze juridische procedure. Wij willen u erop wijzen dat het een zaak van lange adem kan worden. We hebben goede hoop dat de rechter ons in het gelijk zal stellen, maar garanties zijn er uiteraard niet. Wel willen we alles uit de kast hebben gehaald, zodat pensioenopbouw en pensioenuitkering ook in Nederland weer geïndexeerd kunnen worden.

Klik hier voor de meest recente verantwoording van de tot nu toe ontvangen donaties.

 

Bodemprocedure in de media

 

 

 

Bodemprocedure in de media

  • Wij stuurden op 25 november 2020 dit bericht aan de pers.
  • Naar aanleiding daarvan publiceerde Follow The Money een helder artikel, lees het hier.
  • Ook Elseviers Weekblad  heeft een artikel op zijn website geplaatst. Lees het hier.
  • Dit is de link naar de ingekorte video-opname van deze zaak op vrijdag 27 november, zodat u deze kunt nazien.
  • Dit is een kort verslag van de zitting in een nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud.
  • Klik hier voor een artikel in Belgisch dagblad De Tijd d.d. 19 mei 2021, met quotes van Rob de Brouwer, Hans van Meerten en Wilma Schrover.

Deze organisaties maken de procedure mogelijk:

 

KBO-Brabant

KBO-Brabant is een vereniging van senioren in Brabant met circa 130.000 leden, georganiseerd in bijna 300 lokale KBO-verenigingen. De KBO werd 70 jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort tot de grootste seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de grootste vereniging in de provincie Noord-Brabant. Klik hier voor de website van KBO-Brabant.

 

 

Stichting PensioenBehoud

Stichting PensioenBehoud is in november 2010 opgericht om te trachten de huidige nominale pensioenen te beschermen en om indexatie van de pensioenen weer toegekend te krijgen. Om dat te bereiken oefent de Stichting druk uit bij politieke beslissers, verzorgt publicaties, heeft een voorstel voor een gewijzigd pensioenstelsel opgesteld – te lezen op haar website –  en stapt zo nodig naar de rechter. Klik hier voor de website van Stichting PensioenBehoud.

 

Vereniging van Gepensioneerden van Pensioenfonds PGB (VVG-PGB)

De Vereniging van Gepensioneerden van Pensioenfonds PGB telt ruim 12.500 leden. Pensioenfonds PGB hoort bij de tien grootste fondsen in Nederland. Het is voortgekomen uit de grafische bedrijfstak maar voert tegenwoordig regelingen uit voor ruim 320.000 mensen uit diverse sectoren en bedrijven: uitgeverijen, chemische en farmaceutische bedrijven, groothandel bloemen en planten, technische groothandel, financiële dienstverlening, procesindustrie, maritieme aannemerij en zeevisserij. Pensioenfonds PGB is er voor en door sociale partners en werkt zonder winstoogmerk. Klik hier voor de website van VVG-PGB.

 

 

Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers

VOHM behartigt de belangen van de pensioengerechtigden van de Stichting Pensioenfonds Hoogovens. De VOHM zet zich met name in voor de belangenbehartiging op het gebied van pensioen, nabestaandenpensioen, collectieve ziektekostenverzekering en sociale zekerheid van de gepensioneerden, het geven van voorlichting en ondersteuning aan haar leden op het gebied van pensioen, sociale wetgeving, verzekeringen, belastingaangifte en erfrecht en het bevorderen en in stand houden van contacten tussen de leden door middel van ledenvergaderingen , periodieke  nieuwsbulletins en de website.

 

Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel

VGAN behartigt de belangen van AkzoNobel pensioengerechtigden. Voor de (nog) niet-gepensioneerden betreft het de effecten van de pensioenregelgeving op de opbouw van de pensioenen. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van mensen met een aanvullend bedrijfstak- of ondernemingspensioen en daarmee met alle gepensioneerden in Nederland. Naast pensioenen hebben zorg, in het bijzonder de zorgverzekering, wonen en welzijn onze volledige aandacht. Klik hier voor de website.

Vereniging De Nieuwe Ambtenaar

De VDNA stelt zich ten doel de behartiging van de gemeenschappelijke en individuele belangen van de middelbare en hogere ambtenaren die werkzaam zijn dan wel zijn geweest bij de Sector Rijk en functionarissen met vergelijkbare arbeidsvoorwaarden als die van de sector Rijk. Klik hier voor de website.

 

 

Wilt u ook financieel bijdragen?

 

Doneer hier

 


of stort direct uw donatie op bankrekeningnummer

NL27FVLB0226878651, t.n.v. KBO-Brabant, onder vermelding van Donatie Pensioenprocedure